Get Adobe Flash player

РЪКОВОДСТВО

Всички | затвори

НОВИНИ

„НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол

    „НОРМА МЕНИДЖЪР – ВАРИАНТ“ – Версия на софтуера с БАРКОД система за контрол и автоматично въвеждане на заработените от работниците манипулации. Автоматично изчисляване на норми и разценки за всяка операция. Поддръжка на поръчка за производство, групиране на  манипулации и възли (пачки,връзки).  Интерактивен модул, позволяващ на работниците сами да си въвеждат заработените операции чрез сканиране на баркод кодове […] The post „НОРМА МЕНИДЖЪР-ВАРИАНТ“ – С БАРКОД система за контрол first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

Изтеглете и тествайте новата версия v2.58..150912, която предоставя нови възможности на същата цена: Контрол на достъпа. Всеки потребител ще има достъп само до нужните модули. Особенно полезно при работа в мрежа ; Възможност за ползване на напомнящи бележки към всяка операция от Т.К. ; Подобрена работа с шаблонен речник; Подобрен интерфейс. The post НОВА ВЕРСИЯ: v2.58..150912 first appeared on "НОРМА МЕНИДЖЪР" - Софтуер за шивашки/друг цех. [...]

ЕТИКЕТИ

НОРМА МЕНИДЖЪР

НОРМА МЕНИДЖЪР -ВАРИАНТ - Двуколонен печат с професионален етикетен принтер

Хроно

МОДУЛ „ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ“

Това е един от по-важните и сложни модули в програмата. Служи за създаване на ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ (Т.К.) – последователност от технологични операции (манипулации, мероприятия) при производството на изделие. Всяка карта се състои от заглавна част с параметри в горната таблица и набор от операции с параметри в доланата таблица. Всяка операция има основен параметър – нормовреме. По избран метод се изчислява дневна норма и цена за всяка операция. Разполага с различни начини и функции за управление на изчислителния процес. Също дава информация за евентуалната дневната заработка на работниците, за предполагаемите количествата изработена продукция на ден и др.

Модулът разполага с функции за опростяване създаването на технологични карти. Това са функции за копиране на вече съществуващи карти, речник с предварително създадени технологични операции за бързо набиране и др. Също при промяна на параметър, цялата карта се преизчислява автоматично. Времената в операциите могат да бъдат в секунди, минути (1,30 = 90 сек.), стотици (1,50 = 90 сек.) – според настройките в меню „НАСТРОЙКИ“ на програмата.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА С МОДУЛА:

 • Едно изделие може да има повече от една технологична карта. Ако сте работили едно изделие в минал период и същото отново ще влиза в производство ще е необходимо да създадете нова карта (може да се копира от вече съществуваща).
 • Когато производството на едно изделие преминава в следващ периодне създавате нова Т.К. за следващия отчетен период, а въвеждате заработките на работниците по съществуващата вече карта в следващия период. Така изработените от работниците операции се начисляват по отделно за стария и новия отчетен период.
 • За да начислявате заработка по технологична карта – същата трябва да бъде утвърдена (заключена). Това се прави с цел предотвратяване на случайна промяна в параметрите на картата, което би се отразило на въведените вече заработки по операции. Заключена карта при необходимост може да бъде отключена за допълнителни корекции.

 ПО-ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ В МОДУЛА:

 1. СЪЗДАВАНЕ НА НОВА Т.К.– С помоща на мишката кликвате върху бутона „НОВА Т.К.“ горе в ляво. Добавя се празен ред в таблицата с параметри на нова Т.К. . Последователно се попълват следните полета (колони в таблицата):
  1. „НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕ“ – С мишката или (клавиши Alt+стрелка надолу) избирате от падащия списък изделие за което ще създавате Т.К. Изделието трябва предварително да е заложено в модул „ПРОДУКЦИЯ“;
  2. „КАРТА“ – Когато изберете това поле, то се полълва автоматично като се генерира идентификационен код на Т.К. Кодът на карта се състои от лява и дясна части разделение със знака „/“. Лявата част е кода на изделието, а дясната се състои от четири цифри, които описват месеца и годината на създаване на картата. Така ако едно изделие има повече от една Т.К. ,което е видно от цифрите след „/“.  Можете да добавите пети знак ако е необходимо или да промените изцяло лявата част. С този код, който се разглежда като едно цяло се въвеждат заработките по операции в модул „ЗАРАБОТКА“;
  3. „МЕТОД“– Избирате метода за изчисленияване на разценките. Същия може да бъде променен при необходимост, както следва:
   • Метод „ЦЕНА“ – В поле „ЦЕНА ИЗР.1БР.“ определяте твърда цена за изработката на 1 брой изделие. Тази цена се разпределя пропорционално на нормовремената заложени за всяка операция. Така сумата от разценките на всички операции ще формира зададената твърда цена.
   • Метод „ТАРИФА“ – В поле „ТАРИФА ЛВ/МИН“ определяте тарифна ставка – цена на труд за 1 минута време. Тази цена се умножява пропорционално на нормовремената заложение в операциите. Сумата получена за всички операции ни дава цената за изработка на 1 брой изделие;
   • Метод „РЪЧНО“ – Тази опция ни позволява да задаваме произволни стойности. Изключва се автоматичното преизчисляване;
  4. „СМЯНА (Ч)“ – Задава в реални часове и минути продължителността на работен ден (смяна). Има отношение към изчисляването на дневната норма за всяка операция. Промяна в изчисляването на нормата, може да бъде индивидуално променяно с коефициент за всяка операция;
  5. „БРОЙ ИЗД.“ – Задавате броя изделия, които ще бъдат произведени по тази технологична карта. Има отношение към контрола на изработените от работниците операции да не надвишават общото количеството произведени изделия;
 2. УТВЪРЖДАВАНЕ НА Т.К. – След като картата е готова за използване, същата се утвърждава с бутона „УТВЪРЖДАВА“ горе в дясно. В съответния запис в таблицата в колона „УТВЪРДЕНА“ ,автоматично се изписва датата на утвърждаване. След тази процедура, картата е заключена за промени. При необходимост Т.К. може отново да бъде отключена за корекции. Това става с с двойно кликване на мишката върку колона „УТВЪРДЕНА“ в таблица.
 3. РЕДАКТИРАНЕ НА Т.К. – Редактирането на карта може да стане ако същата не е утвърдена, т.е. е отключена. При всяка промяна на параметър, данните в Т.К. се преизчисляват автоматично. След като приключите с промените Т.К. се утвърждава отново за да е видима в модул „ЗАРАБОТКА“.
 4. ПЕЧАТ НА Т.К. – Ако желаете да разпечатате Т.К. ,имате възможност за избор между три варианта – подробен, стандартен, ограничен. Изборът се прави според това, колко детайлна желаете да бъде разпечатката. Чрез контролата „ПЕЧАТ“ в дясно избирате варианта след което кликвате върху бутона „ПЕЧАТ“. Документа ще се генерира на екран, след което може да бъде разпечатан с бутона „ПРИНТЕР“ разположен горе в ляво.
 5. ДОБАВЯНЕ НА ОПЕРАЦИИ– Добавянето на операции в долната таблица на нова Т.К. става чрез ръчно въвеждане от клавиатурата, от шаблонния речник или чрез копиране на операции от вече съществуваща карта.
  1. Ръчно от клавиатурата– Кликвате върху бутона „НОВА ОПЕР.“ в ляво. Добавя се номериран ред с предварително заложени някой стойности по подразбиране. Последователно полълвате необходимите полета, като също може да редактирате и предварително заложените стойности:
   • „МАШИНА“ – С мишката или (клавиши Alt+стрелка надолу) избирате от падащия списък машина или ръчник. Същите трябва да са предварително заложени в модул „ОБОРУДВАНЕ“;
   • „ОПЕРАЦИЯ“ – Със свободен текст описавате манипулацията;
   • „НОРМОВРЕМЕ“ или „СЕКУНДИ“/“МИНТИ“ – Задавате необходимото време за изработка на операцията. Времето може да е „чисто“ – без да включва подготвителни и паразитни движения за извършване на операцията, или да ги включва. Това е по ваше усмотрение. Стойността на времето (секунди,минути,стотици) е според зададеното в меню „НАСТРОЙКИ“ на програмата;
   • „НМ.К.“ – Коефициент имащ отношение към изчисляването на нормата. Ползва се ако сте възприели подход при който нормовремето включва само полезната част от манипулацията, а не включва подготвителните и паразитни движения по операцията. Когато стойността е 1, нормата се изчислява според зададеното нормовреме. Когато е 0,75 значи, че нормовремето се увеличава с 25% /1-0,75.100/ (това може да е времето за подготвителни и паразитни движения). Увеличаването на нормовремето съответно повлиява нормата и разценката.
   • „НОРМА“ – Изчислява се автоматично според заложените часове за работна смяна (горната таблица), според нормовремето и нм.к. коефициента. Ако имате готови норми имате възможност по обратен ред да въведете номра и съответно да получните нормовреме.
   • „К.СТИМ.“ – Коефициент за стимулиране. Ако една операция е сложна и желаете да стимулирате работниците за сложността, имате възможност да промените коефициента така че, операцията да „плаща“ повече на заетите с нея работници. Т.е. разценката се увеличава при К>1 или намалява при К<1;
   • „РАЗЦЕНКА“ – Стойността на полето се изчислява автоматично. Това е сумата, която се начислява за изработена операция от работник в модул „ЗАРАБОТКА“;
   • „КОНТРОЛА“ – Тазли колона се изчислява автоматично и дава информация за размера на евентуалната дневната заработка (надница) на работник изпълнил нормата на 100%. Времето за което се изчислява тази ставка е зададеното в колона „СМЯНА (Ч)“ в горната таблица;
  2. Добавяне от шаблонен речник– Шаблонния речник съдържа предварително дефинирани от вас описания на често използвани операции. Същите могат да се извикват бързо при добавянето на нови операции в таблицата. За да добавите операция от шаблонния речник:
   •  първо – добавяте нов ред с бутона „НОВА ОПЕР.“ в ляво;
   • второ – в колона „ОПЕРАЦИЯ“ кликвате върху бутончето в дясно на полето;
   • трето – излиза списък за избор на операция, която желаете да добавите. Отдолу на списъка има търсачка за търсене по част от дума. Кликвате върху намерената операция и тя се добавя.
  3. Добавяне, чрез копиране на съществуваща Т.К. – Ако операциите в новата карта са същите или подобни на операциите от съществуваща вече карта, може чрез копиране, да заредите вече готовите операции от съществуващата карта в новата, след което да ги редактирате ако е необходимо. Чрез кликване върху бутона „КОПИРА Т.К.“ в дясно, се появява диалогов прозорец, в който въвеждате кода на съществуваща карта. Кликвате върху бутона „КОПИРАЙ“ и операциите от посочената карта се копират в новата карта.

ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ В МОДУЛА:

 1. ШАБЛОНЕН РЕЧНИК – Модулът разполага с шаблонен речник за често използвани операции. Така съществено се съкращава времето за попълване на технологична карта. Речникът представлява таблица от редове, като всеки ред съдържа параметрите на една операция.  Веднъж въведена, операцията може да се извиква бързо при добавянето на нови манипулации в Т.К. Въвеждането на ред в речника може да стане чрез копиране на готова операция от произволна Т.К., или чрез ръчно въвеждане директно в таблицата на речника.
  • чрез копиране – избирате произволна операция от таблицата на Т.К. ,която желаете да добавите в речника. С десен бутон на мишката върху избраната операция активирате контекстно меню с опция „ДОБАВИ В ШАБЛОНЕН РЕЧНИК“. С кликване върху опцията, операцията се добавя в речника и може да се ползва;
  • чрез ръчно въвеждане – операциите и техните параметри, могат да се въвеждат ръчно или редактират директно в таблицата на речника. Същата се извиква с контролата „РЕЧНИК ШАБЛОННИ ОПЕРАЦИИ“.